WAT DOET WILMS
-------------------------------------------------------------------------------
Dienstverlening van analysefase tot en met implementatie

  • Bedrijfsanalyse
  • Bedrijfsadvies en begeleiding
  • Begeleiden van organisatieveranderingen
  • Financieringsbemiddeling
  • Begeleiden aan- en verkoop van bedrijven
  • Energieadvies
  • Managementinformatiesystemen
  • Kwaliteits-, veilheids- en milieuzorgsystemen
  • Interim-management
  • Familiestatuut

Bedrijfsanalyse

Bij de analysemethodieken zijn de financiŽle ratioís uitgangspunt De organisatie en haar kostenstructuur worden in kaart gebracht. De historische ontwikkeling, de huidige positie en de toekomstverwachting van de onderneming worden zichtbaar gemaakt. Aan de hand van deze analysegegevens vindt een gerichte doorlichting van de onderneming plaats. Zo ontstaat inzicht in de potenties van de huidige organisatie op basis van de financiŽle structuur. Met gebruikmaking van branchestudies worden de toekomstverwachtingen getoetst aan de wensen en gedachten van de ondernemers. Door het uitwerken van diverse scenarioís ontstaat er een reŽel beeld van het toekomstperspectief.

Bedrijfsadvies en Begeleiding

Door de uitgebreide analyse van de gegevens en de gerichte doorlichting van de onderneming krijgt WFM een goed beeld van wat er speelt en leeft binnen de onderneming. Vanuit deze positie kan er direct gereageerd worden op ontwikkelingen. De activiteiten van WFM bestaan niet alleen uit adviseren. Uitgangspunt is dat eventueel gesignaleerde problemen/ verbeterpunten ook opgelost moeten worden. Het uitwerken van een bedrijfsstrategie is hierbij een van de belangrijkste items. WFM zorgt voor professionele begeleiding bij de realisering van de praktische aanbevelingen. Die betrokkenheid maakt het onderscheid.

Begeleiden van Organisatieverandering

Het innemen van een tijdelijke managementfunctie past binnen de aanpak van WFM. We streven een structurele aanpak na. De onderneming en, indien gewenst, haar medewerkers worden intensief begeleid. We leggen hierbij sterk de nadruk op een goed management-informatiesysteemmanagementinformatiesysteem (MIS) waardoor de organisatie en financiŽle processen beheersbaar worden. Indien gewenst zorgen wij voor de realisatie van deze systemen. Het uiteindelijk streven is, dat de organisatie zelfstandig verder kan.

Financieringsbemiddeling

Het aantrekken en verkrijgen van risicodragend kapitaal vraagt inzicht. De kennis van vele financieringsvormen maakt ons een gewilde partner. WFM kan op een adequate wijze zorgdragen voor de juiste en optimale financiering. Onze goede contacten in de financiŽle wereld zijn hierbij zeer belangrijk.

Begeleiden aan- en verkoop van bedrijven

Bedrijven en hebben regelmatig te maken met het doen van acquisities om hun omzet en markten te vergroten. Het gericht zoeken naar strategisch interessante bedrijven nemen wij voor onze rekening. Uiteraard gevolgd door het voeren van de onderhandelingen en de contractuele afhandeling.

Indien het in de bedrijfsstrategie past dat een bedrijf wordt verkocht treden wij veelal op als adviseur van de directie.

Energieadvies
Onze jarenlange ervaring op het gebied van energiebesparing en de toepassing van duurzame energie willen we graag inzetten voor bedrijven en profit instellingen. Met name is ruime kennis er ervaring aanwezig in het opzetten en exploiteren van warmtedistributiebedrijven (stadsverwarming).

Kwaliteits- veiligheids- en Milieuzorgsystemen

Het bedrijfsleven wordt steeds vaker geconfronteerd met eisen op het vlak van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden. Om deze elementen systematisch en gestructureerd te beheren en te verbeteren, begeleidt Wilms u bij het opzetten van kwaliteits- veiligheids- of milieuzorgsystemen, indien gewenst tot en met certificering.

Interimmanagement

De huidige economische situatie vraagt van organisaties strategie, slagvaardigheid en flexibiliteit. Een strategie gericht op betere prestaties die richting klant maar ook financieel verantwoord zijn , waarbij prioriteiten worden vertaald naar heldere stappen.

Slagvaardigheid in het stroomlijnen van de organisatie en flexibiliteit om te kunnen inspelen op de dynamiek in de markt. Het komt veelal neer op het balanceren tussen kostenreductie en klantbehoud, korte termijn beslissingen en lange termijn perspectief, de noodklok luiden en tegelijk managers en medewerkers motiveren het uiterste te geven.

Organisaties hebben dan ook, nu meer dan ooit, behoefte aan een managementteam dat uiteenlopende kwaliteiten in zich verenigt. In veel situaties is het ondenkbaar dat alle relevante managementcompetenties in eigen huis zijn. In dat geval kan interim-management uitkomst bieden. WFM heeft voldoende mogelijkheden om de ontbrekende competenties op een kwalitatief hoog niveau in te vullen.

Familiestatuut

WFM is ruim vertegenwoordigd in het familiebedrijf. Een van de spanningsvelden in veel familiebedrijven is de vermenging van de bedrijfs- en familiebelangen. Dit speelt zeker als er sprake is van meerdere eigenaren/directeuren van verschillende families. Het is dan essentieel dat er toekomstplannen worden gemaakt waarbij er terdege rekening wordt gehouden met zowel de bedrijfs- als de familiebelangen.

Het opstellen van een familiestatuut kan hierin oplossing bieden. In een familiestatuut worden op een gestructureerde manier procedures vastgelegd over die punten waar beide belangen elkaar raken. Zo kunnen er o.a. afspraken in worden vastgelegd over de eigendomsstructuur, de zeggenschap, de opvolging in een bedrijf, over de toetreding van familieleden in een bedrijf, hoe te handelen in geval van overlijden/arbeidsongeschiktheid etc.

WFM heeft de afgelopen het opstellen van meerdere familiestatuten voor haar rekening genomen waarbij er uiteraard een zeer intensief contact is geweest tussen de directie en de familie(s). Hierdoor is er de benodigde vertrouwensrelatie ontstaan welke onmisbaar is om tot een overeenkomst te komen die uiteindelijk door alle betrokken getekend moet worden. Gelukkig komt het opstellen van een familiestatuut steeds vaker aan de orde. Echter voor veel bedrijven is dit nog een onbekend terrein. WFM hoopt in de toekomst een verdere bijdrage te leveren aan het introduceren en realiseren van het statuut.